ТРЗ и Личен състав Печат
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Изготвяне на разплащателни ведомости за изплатени заплати
 • Попълване на платежните нареждания по заплатите на софтуер
 • Издаване и попълване на трудови книжки
 • Попълване на осигурителни книжки
 • Издаване на уведомления по чл.62(4) и чл.123(1) от КТ, както и декларации образец 1 и 6 на хартиен и магнитен носител – ежемесечно и годишно
 • Изготвяне и поддържане на лични кадрови досиета
 • Изготвяне на необходимия пакет от документи при пенсиониране
 • Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения – Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, Служебна бележка за дохода, УП – 2 и Удостоверение за дохода за предходните шест месеца
 • Изготвяне на служебни бележки за получаване на детски надбавки от съответното районно поделение за социално осигуряване
 • Изготвяне на служебни бележки при искания за банкови кредити по зададен формуляр
 • Попълване на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от Фонд Държавно обществено осигуряване
 • Поддържане на архив от база данни на магнитен носител