Услуги Печат

bsp_advice

„Деспа” – ООД извършва всички действия, който са задължение на счетоводителя съгласно счетоводните стандарти и действащото в РБългария законодателство. „Деспа” – ООД в качеството си на Главен счетоводител носи отговорността за счетоводството е се явява като представител на обслужвания клиент пред държавни, общински и други институции в т.ч. и данъчната администрация.

При определена счетоводна операция за счетоводен период „Деспа” – ООД извършва възложената услуга, до която свежда своята отговорност.

 • Определяне на счетоводната политика и изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 • Обработване на счетоводната документация;
 • ТРЗ / работни заплати,личен състав и др./;
 • Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри. Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на фирмата клиент.Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в НОИ.
 • Изготвяне на документи за пенсиониране – Удостоверения – УП-2,УП-3, УП- 30 и други.
 • Заверка на осигурителни книжки.
 • Дълготрайни материални и нематериални активи, амортизации и преоценка,инвентаризации.
 • Разчетни отношения /доставчици, клиенти, валути /
 • Регистри и справки по ЗДДС и ЗА.
 • Съставяне на междини и годишни финансови отчети /баланс, отчети за прихода и разходите, за собствения капитал и за паричния поток и приложения/
 • Счетоводни справки за представяне пред трети лица.
 • Регистрации, разрешителни и удостоверения.
 • Други неупоменати услуги.