Допълнителни услуги Печат
  • Книги и формуляри във връзка със ЗБУТ
  • Дневник за издаване на трудови книжки,
  • Книга за отчитане на извънреден труд
  • Дневник за ползване на неплатен отпуск по чл. 167 от КТ
  • Книга за регистриране на актове за трудови злополуки
  • Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и ППО
  • Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден
  • Книга за ежедневен инструктаж
  • Дневник за водене на болнични листа.
  • Служебни бележки и др.